Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

 

Školní řád

Ředitelka mateřské školy v souladu s § 30zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění, vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci Mateřské školy Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace.

1. Práva a povinnosti zákonných zástupců, dětí a zaměstnanců MŠ

 

1.1 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 • všechna další práva vyplývající z Úmluvy o právech dítěte a Listiny lidských práv a svobod a práva stanovená školským zákonem,
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat a projevovat lásku),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, právo si hrát, právo na soukromí,
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (právo projevit názor, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole,
 • rozvíjet všechny své schopnosti a nadání,
 • na volný čas na hru a setkávání se s jinými dětmi,
 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školními poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 • další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

1.2 Základní povinnosti dětí

 

 • Děti jsou povinny dodržovat dohodnutá pravidla bezpečnosti
 • Děti jsou povinny dodržovat třídní pravidla soužití.
 • Děti jsou povinny dodržovat základní pravidla společenského chování (pozdravit, poděkovat, omluvit se, apod.)
 • Děti jsou povinny uklízet použité hračky a pomůcky, dodržovat pořádek.

 

1.3 Základní práva zákonných zástupců dítěte

 

 • Zákonní zástupci dětí, popřípadě jiné osoby jako pěstouni, opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí,
 • informovat se o organizaci činností a režimu dne v MŠ, nahlížet do výroční zprávy, ŠVP a programů školy
 • konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou, popřípadě ředitelkou školy,
 • přispívat svými náměty a nápady k obohacení výchovného programu školy,
 • na diskrétnost a ochranu soukromí, týkajících se osobního a rodinného života,
 • po domluvě s ředitelkou nebo učitelkou být přítomen vzdělávacím činnostem svého dítěte pokud to zvláštní okolnosti vyžadují (např. návštěva školského poradenského zařízení, obtížná adaptace dítěte) za dodržení příslušných podmínek (např. hygienických),
 • projevovat připomínky k provozu mateřské školy učitelkám, popřípadě ředitelce školy
 • pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte z MŠ za dodržení předem stanovených podmínek školy,
 • získat informace dle zákona č. 106/99 Sb., v platném znění o svobodném přístupu k informacím,
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ.

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců dětí

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 • zajistit řádné osobní předání dítěte učitelce na třídě,
 • zajistit, aby dítě v mateřské škole mělo adekvátní vybavení pro výchovu a vzdělávání v mateřské škole (vhodné převlečení pro pobyt v mateřské škole i na pobyt venku, náhradní oblečení, obutí, apod.)
 • nahlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 • zodpovědně přihlašovat a odhlašovat dítě ke školnímu stravování a docházce,
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 • nahlásit nepřítomnost dítěte a dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 • oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č.561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (např. údaje pro vedení školní matriky),
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a školní stravování inkasem, popřípadě v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny. Ředitelka školy může při nesplnění této povinnosti ukončit předškolní vzdělávání dítěte v MŠ, dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 35. Stravné a úplata za předškolní vzdělávání je hrazena v české měně. V případě úhrady ze zahraničí v jiné měně zákonný zástupce bere na vědomí, že případné bankovní poplatky budou připočteny k úhradě za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání,
 • dbát na pořádek, bezpečnost a klid ve všech prostorách mateřské školy,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí zásady společenského a kulturního soužití v MŠ (osobní příklad, vzájemné pozdravení, slušnost, vzájemná ohleduplnost, kultura mluvního projevu) a pravidla bezpečnosti,
 • nenechat své děti volně pobíhat po schodech, lézt na zábradlí, jezdit po zábradlí, šplhat na okenní parapety, ani je tam záměrně umisťovat, brát věci, které jsou majetkem mateřské školy apod.,
 • nahradit škodu způsobenou mateřské škole jednáním svým nebo svého dítěte i v případě vzniku škody z nedbalosti,
 • nedovolit, aby děti nosily do mateřské školy předměty ohrožující jejich zdraví (předměty propagující násilí – nože, meče, zapalovače, zbraně aj.), návykové látky jakéhokoliv typu, předměty ohrožující mravní výchovu dítěte, mobilní telefony a cenné předměty (např. zlaté řetízky, náušnice, přívěsky apod.),
 • nevpouštět do budovy mateřské školy cizí osoby, upozorňovat na přítomnost cizích nebo podezřelých osob v objektu,
 • včas vyzvedávat dítě z mateřské školy a před zavírací dobou opustit budovu mateřské školy,
 • nezdržovat se v areálu mateřské školy déle, než po dobu nezbytně nutnou,
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu a školní řád mateřské školy,

sledovat a číst informace na školních nástěnkách,

 • pravidelně sledovat, případně rozporovat záznamy v záznamových arších akcí jednotlivých tříd,
 • nezdržovat se v areálu školní zahrady pokud není otevřena veřejnosti nebo neprobíhá akce MŠ

 

1.5 Práva a povinnosti pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

 

 • Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy přispívají svojí činností k naplnění výše uvedených práv dětí
 • Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy dbají bezpečnosti své a bezpečnosti svěřených dětí
 • všichni pracovníci školy nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání a vhodné oblečení dětí ve třídě i při pobytu venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku aktuálním klimatickým podmínkám (mráz, sluneční záření apod.). Pokud to podmínky nedovolují (náledí, inverze aj.) ven s dětmi nevycházejí,
 • všichni pracovníci školy mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svoji práci,
 • pedagogický pracovník rozhoduje o metodách a postupech vhodných pro naplnění stanovených výchovných cílů školy,
 • všichni pracovníci školy odpovídají zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem. Správní zaměstnanci, asistenti pedagoga, školní asistenti, chůvy se nevyjadřují k pedagogickým procesům a vzdělávání dětí, pokud k tomuto nejsou výslovně pověřeni ředitelkou školy. Připomínky k fungování organizace, či další dotazy směřují k ředitelce MŠ.
 • všichni pracovníci mateřské školy zodpovídají za to, že se zákonní zástupci ani jiné osoby nesmí, bez předchozí domluvy, pohybovat samostatně v prostorách mateřské školy.

 

1.6 Pravomoci ředitelky školy

 

Ředitelka mateřské školy má právo ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím telefonickém upozornění, jestliže:

 

 • dítě nedochází do mateřské školy bez omluvy déle než 14 dnů. Poté upozorní ředitelka školy zákonného zástupce písemně na možnost ukončení předškolního vzdělávání dítěte,  neomluví-li zákonný zástupce dítě ani po písemném upozornění, rozhodne ředitelka školy o ukončení jeho docházky, na jeho místo bude přijato dítě z řady náhradníků
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. opakovanými pozdními příchody narušuje režim mateřské školy)
 • ukončení doporučí dětský lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu zkušebního pobytu dítěte
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu
Celý školní řád ke stažení_ZDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

AKTUALITY

31.05.2019 00:04

Zvířátkolympiáda

Naše dětičky coby zvířátka hned ráno oblékly sportovní dresy (včera vyrobená trička) a těšily se na zahájení Zvířátkolympiády. Příroda nám, ale ani tentokrát, nebyla nakloněna. Místo slibovaného sluníčka od rána mrholilo. Sportovat se moc nedalo, a tak si děti udělaly výlet za kamarády do jelení obory. Procházka byla pěkná, krmení jelenů také. Zapojily se i paní kuchařky, které uvařily netradiční vepřo, knedlo, zelo, a bramborové knedlíčky udělaly ve tvaru zvířátek. Děti z toho měly radost a oběd snedli i ti, kteří toto jídlo běžně nejedí. Odpolední sportovní disciplíny měly děti plnit v dětském letním parku a lanovém centru, ale kvůli vydatnému dešti bylo sportování přesunuto do tělocvičny. Po večeři se rozjel parádní mejdan. Všemi očekávaná diskotéka měla úspěch. Hudba, balónky, hry .... Poslední večer školky v přírodě se opravdu vydařil.

 

30.05.2019 01:15

Pirátský den

Hned ráno se děti zapojily do programu s hlavními pirátkami. Co vlastně takový pirát dělá? Zoceluje svoje tělo, aby při hledání pokladu zdolal nelehké překážky a užívá si spoustu zábavy. Co nesmí na pirátské výpravě chybět? Pirátská vlajka. Tu si děti vyrobily hned ráno a vyrazily zocelovat svá těla do tělocvičny, protože nepřízeň počasí nám mařila plány. Na lezecké stěně, při hrách s lanem i bez se děti výborně bavily a bezva dopoledne zakončily  řízkem s bramborovou kaší naše paní kuchařky. Pirát ale nazahálí, a tak po krátkém odpočinku, kdy se venku zlepšilo počasí, šly děti zdolávat nástrahy dětského letního parku a lanového centra. Byl to ráj. Nikomu se odtamtud nechtělo. Bylo však potřeba připravit se na zítřek a vyrobit si trička na  zvířátkolympiádu. Nakonec nás čekalo večerní hledání pirátského pokladu, na které se všichni těšili. Protože se podařilo při odpolední procházce do dětského parku najít mapu, rozluštění indícií vedoucích k pokladu už bylo hračkou. Poklad je náš!

28.05.2019 20:51

Pašerácká stezka

Z počátku dnešního dne nám počasí moc nepřálo. Uprostřed výšlapu nahoru na sjezdovku nás stihl déšť, ale to vůbec nevadilo, protože pro jiné špatné počasí je pro pašeráky to pravé. Přesto jsme na chvíli museli sestoupit do základního tábora, posilnili se vepřovou na smetaně s knedlíkem, chvilku si zdřímli, abychom nabrali síly a tento ráte za svitu sluníčka vyrazili zdolávat další překážky. Byl před námi výšlap k sirnatému prameni Smrdlavka. Nebylo to jednoduché. Nejdříve se šlo k loveckému zámečku, pak lesní cestou, kolem potoka... . Všichni zdárně dorazili do cíle a těšili se na zaslouženou odměnu. Ranec povidlových buchet.

Plni dojmů a veselých zážitků večer děti spokojeně usnuli, aby si nechaly si nechaly zdát o zítřejší pirátské výpravě.

28.05.2019 08:50

První den se nesl v duchu seznamování. Odpoledne děti vyrazily na procházku, poznávat okolí řeky Bílé Ostravice. Po prozkoumání prostředí, v němž si prošly i pocitovou stezkou a našly několik hmyzích domečků, hrály  známé a oblíbené seznamovací hry. To aby se vytvořil dobře fungující tým, který se v úterý vydá Pašeráckou stezkou. Večer se posilnily buchtičkami s krémem, pohrály si, vyslechly pohádku před spaním a hurá do hajan! Spaly jako miminka. Ale jen do šesté ranní. To už kluci zase celí svěží vstávali z postýlek. Děvčata pospávala do půl osmé. A co se dělo dál, to se dozvíte zase v půlnočních zprávičkách. Odkaz na fotečky najdete odpoledne na svých emailech.

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami... 

Kontakt

MŠ Přímá Havířov Přímá 8
Havířov - Podlesí
73601Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.


596 411 342
v čase 7:30 - 16:30 hodin

704 772 708
v čase 6:00 - 16:15 hodin

731 520 459 Ředitelka
v čase 9:00 - 16:30 hodinmsprima@seznam.cz