Seznam přijatých dětí od 1.9.2020

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov-Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace přijala děti evidované pod  registračními čísly - ke stažení zde:

 


Zveřejněno dne 18. 5. 2020      

Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS., Ředitelka MŠ

 

 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

Zápisy proběhnou :

4.5.2020           od 9:00 – 16:00

5.5. – 7.5.2020 od 9:00 – 12:00

 

V letošním školním roce budou vzhledem k epidemiologické situaci zápisy probíhat v MŠ bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Do mateřské školy jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let věku.

 

POVINNOST PLNIT PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MAJÍ DĚTI, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. 2020 PĚTI LET.

 

Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání mateřské škole:

  • žádost o přijetí (formulář ke stažení zde),

nezbytnými přílohami žádosti jsou

  • prostá kopie rodného listu dítěte (rodný list lze odeslat dálkovým způsobem),
  • čestné prohlášení o očkování dítěte, včetně kopie očkovacího průkazu dítěte (ke stažení zde). Tento požadavek se netýká zákonných zástupců, kteří již mají potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte.

 

Pokud si žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nemůžete vytisknout, můžete si ji vyzvednou v MŠ v termínu 4. – 5.5.2020.

 

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání. Dítě nastupující povinnou předškolní docházku, narozené do 31. 8. 2015 doloží vyšetření dětského lékaře o zdravotní způsobilosti.

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vč. příloh) doručí zákonný zástupce mateřské škole jedním z následujících způsobů:

 

  • datovou schránkou,
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  • poštou nebo do poštovní schránky umístěné na budově MŠ (vedle vchodu k ředitelce školy),
  • v krajním případě osobním podáním v MŠ po předchozím objednání (telefonicky 596 411 342, 731 520 459, emailem na msprima@seznam.cz)

 

Po doručení žádosti mateřské škole bude na email uvedený v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zasláno přidělení registračního čísla.

 

Pokud bylo podání učiněno jinými technickými prostředky (např. e-mailem bez uznávaného el. podpisu, telefaxem apod.), je nutné do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v MŠ.

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle platných kritérií (ke stažení zde).

 

Do 18.5.2020 bude zveřejněn na webu MŠ, v MŠ seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to pod přidělenými registračními čísly.

 

V termínu 18. a 19.5.2020 v době od 8:00 – 13:00 si zákonní zástupci vyzvednou u ředitelky mateřské školy rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je potřeba doložit písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Děti s odloženou školní docházkou doloží při zápisu do MŠ rozhodnutí ředitele/ky ZŠ o odkladu povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

 

Děti s jiným než českým státním občanstvím mají přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako státní občan ČR a pokud jsou:

- státním občanem jiného členského státu EU,

- rodinným příslušníkem státního občana ČR nebo jiného členského státu EU,

- osobou s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta na území ČR nebo jiného členského státu EU,

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku (pokud nebude naplněna kapacita MŠ).

 

Při vlastním zápisu dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.

 


Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS., Ředitelka MŠ

 

 

AKTUALITY

31.05.2019 00:04

Zvířátkolympiáda

Naše dětičky coby zvířátka hned ráno oblékly sportovní dresy (včera vyrobená trička) a těšily se na zahájení Zvířátkolympiády. Příroda nám, ale ani tentokrát, nebyla nakloněna. Místo slibovaného sluníčka od rána mrholilo. Sportovat se moc nedalo, a tak si děti udělaly výlet za kamarády do jelení obory. Procházka byla pěkná, krmení jelenů také. Zapojily se i paní kuchařky, které uvařily netradiční vepřo, knedlo, zelo, a bramborové knedlíčky udělaly ve tvaru zvířátek. Děti z toho měly radost a oběd snedli i ti, kteří toto jídlo běžně nejedí. Odpolední sportovní disciplíny měly děti plnit v dětském letním parku a lanovém centru, ale kvůli vydatnému dešti bylo sportování přesunuto do tělocvičny. Po večeři se rozjel parádní mejdan. Všemi očekávaná diskotéka měla úspěch. Hudba, balónky, hry .... Poslední večer školky v přírodě se opravdu vydařil.

 

30.05.2019 01:15

Pirátský den

Hned ráno se děti zapojily do programu s hlavními pirátkami. Co vlastně takový pirát dělá? Zoceluje svoje tělo, aby při hledání pokladu zdolal nelehké překážky a užívá si spoustu zábavy. Co nesmí na pirátské výpravě chybět? Pirátská vlajka. Tu si děti vyrobily hned ráno a vyrazily zocelovat svá těla do tělocvičny, protože nepřízeň počasí nám mařila plány. Na lezecké stěně, při hrách s lanem i bez se děti výborně bavily a bezva dopoledne zakončily  řízkem s bramborovou kaší naše paní kuchařky. Pirát ale nazahálí, a tak po krátkém odpočinku, kdy se venku zlepšilo počasí, šly děti zdolávat nástrahy dětského letního parku a lanového centra. Byl to ráj. Nikomu se odtamtud nechtělo. Bylo však potřeba připravit se na zítřek a vyrobit si trička na  zvířátkolympiádu. Nakonec nás čekalo večerní hledání pirátského pokladu, na které se všichni těšili. Protože se podařilo při odpolední procházce do dětského parku najít mapu, rozluštění indícií vedoucích k pokladu už bylo hračkou. Poklad je náš!

28.05.2019 20:51

Pašerácká stezka

Z počátku dnešního dne nám počasí moc nepřálo. Uprostřed výšlapu nahoru na sjezdovku nás stihl déšť, ale to vůbec nevadilo, protože pro jiné špatné počasí je pro pašeráky to pravé. Přesto jsme na chvíli museli sestoupit do základního tábora, posilnili se vepřovou na smetaně s knedlíkem, chvilku si zdřímli, abychom nabrali síly a tento ráte za svitu sluníčka vyrazili zdolávat další překážky. Byl před námi výšlap k sirnatému prameni Smrdlavka. Nebylo to jednoduché. Nejdříve se šlo k loveckému zámečku, pak lesní cestou, kolem potoka... . Všichni zdárně dorazili do cíle a těšili se na zaslouženou odměnu. Ranec povidlových buchet.

Plni dojmů a veselých zážitků večer děti spokojeně usnuli, aby si nechaly si nechaly zdát o zítřejší pirátské výpravě.

28.05.2019 08:50

První den se nesl v duchu seznamování. Odpoledne děti vyrazily na procházku, poznávat okolí řeky Bílé Ostravice. Po prozkoumání prostředí, v němž si prošly i pocitovou stezkou a našly několik hmyzích domečků, hrály  známé a oblíbené seznamovací hry. To aby se vytvořil dobře fungující tým, který se v úterý vydá Pašeráckou stezkou. Večer se posilnily buchtičkami s krémem, pohrály si, vyslechly pohádku před spaním a hurá do hajan! Spaly jako miminka. Ale jen do šesté ranní. To už kluci zase celí svěží vstávali z postýlek. Děvčata pospávala do půl osmé. A co se dělo dál, to se dozvíte zase v půlnočních zprávičkách. Odkaz na fotečky najdete odpoledne na svých emailech.

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami... 

Kontakt

MŠ Přímá Havířov Přímá 8
Havířov - Podlesí
73601Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.


596 411 342
v čase 7:30 - 16:30 hodin

704 772 708
v čase 6:00 - 16:15 hodin

731 520 459 Ředitelka
v čase 9:00 - 16:30 hodinmsprima@seznam.cz