Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

 

Název organizace:

Mateřská škola Havířov – Podlesí Přímá 8/1333, příspěvková organizace

IČO: 70958246

 

Mateřská škola byla otevřena dne 3. 3. 1969, a do sítě škol je zařazena od 1. 7. 2002

Rejstřík škol.

 

Statutární orgán: ředitelka Mgr. Michaela Kupková Hampejsová, DiS.

 

Zřizovatel: Statutární město Havířov

 

Organizace sdružuje: mateřskou školu a školní jídelnu

 

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytovat předškolní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

 

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

a) poskytování předškolního vzdělávání,

b) zabezpečování školního stravování dětí,

c) zabezpečování stravování a stravovacích služeb (závodní stravování) vlastním zaměstnancům.

 

Organizační schéma:

 

Mateřská škola je samostatným právním subjektem. Statutárním orgánem je ředitelka mateřské školy. Ředitelce mateřské školy jsou přímo podřízeni: vedoucí učitelka, vedoucí školní kuchyně, účetní, provozní zaměstnanci, zaměstnanci na DPP a DPČ. Vedoucí učitelce jsou přímo podřízení pedagogičtí zaměstnanci. V době nepřítomnosti ředitelky je vedoucí učitelka pověřena jejím zastupováním. Vedoucí školní kuchyně jsou přímo podřízení zaměstnanci školní kuchyně.

 

Členění na útvary - vedení školy, útvar pedagogický, útvar správních zaměstnanců, útvar školního stravování a útvar ekonomický.

 

Úřední hodiny: PO – PÁ (po předchozí domluvě)

 

Datová schránka: b8tkraq

 

Číslo účtu: 27-2888850217/0100

 

Školní vzdělávací program: Cesta za poznáním

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž MŠ zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k MŠ:

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků v platném znění, Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném znění, Vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění.

 

Dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti MŠ ředitelka. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy v dohodnutém termínu. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací. Sazebník úkonů

 

Naše organizace respektuje soukromí osob a ctíme ochranu osobních údajů.

 

Cílem směrnice o GDPR je zajištění vysoké úrovně ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich zpracování v rámci organizace a při předávání ke zpracování třetím subjektům a zajištění souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tato Směrnice upravuje postupy a povinnosti zaměstnanců MŠ, jakož i jiných osob, podílejících se na zpracování osobních údajů MŠ při nakládání s osobními údaji, jakož i pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, používání, šíření a uchovávání takových osobních údajů. Veškeré povinnosti uložené touto směrnicí zaměstnancům se použijí obdobně i na jiné osoby podílející se na zpracování osobních údajů mateřskou školou, pokud byly s touto směrnicí seznámeny a zavázaly se ji dodržovat.

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v Mateřské škole Přímá Havířov zastává pan Ing. David Biegun

 

Dokumenty - Přehled hlavních dokumentů školy:

  • Zřizovací listina
  • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • Vnitřní dokumenty školy:

1. Organizační řád školy

2. Školní řád

3. Vnitřní řád školní jídelny

4. Provozní řád MŠ, ŠJ

5. Vnitřní účetní směrnice

6. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání

7. Vnitřní platový předpis

8. Směrnice pro svobodný přístup k informacím a další....

 

Dokumenty jsou k nahlédnutí v mateřské škole v době jejího provozu, některé jsou zveřejněny na nástěnce v mateřské škole.

 

Formuláře – k dispozici na třídách, nebo u vedení MŠ

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018, 2018-2019

Roční zpráva o povinně zveřejňovaných informacích podle zákona č.106/1999 Sb.  2018

 

Rozpočet příspěvkové organizace  2019, 2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 2021, 2021-2022

Účetní uzávěrka: 2018, 2019

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek ZDE.

 

Vzory licenčních smluv - Nejsou

 

Výhradní licence – Nejsou

  

AKTUALITY

31.05.2019 00:04

Zvířátkolympiáda

Naše dětičky coby zvířátka hned ráno oblékly sportovní dresy (včera vyrobená trička) a těšily se na zahájení Zvířátkolympiády. Příroda nám, ale ani tentokrát, nebyla nakloněna. Místo slibovaného sluníčka od rána mrholilo. Sportovat se moc nedalo, a tak si děti udělaly výlet za kamarády do jelení obory. Procházka byla pěkná, krmení jelenů také. Zapojily se i paní kuchařky, které uvařily netradiční vepřo, knedlo, zelo, a bramborové knedlíčky udělaly ve tvaru zvířátek. Děti z toho měly radost a oběd snedli i ti, kteří toto jídlo běžně nejedí. Odpolední sportovní disciplíny měly děti plnit v dětském letním parku a lanovém centru, ale kvůli vydatnému dešti bylo sportování přesunuto do tělocvičny. Po večeři se rozjel parádní mejdan. Všemi očekávaná diskotéka měla úspěch. Hudba, balónky, hry .... Poslední večer školky v přírodě se opravdu vydařil.

 

30.05.2019 01:15

Pirátský den

Hned ráno se děti zapojily do programu s hlavními pirátkami. Co vlastně takový pirát dělá? Zoceluje svoje tělo, aby při hledání pokladu zdolal nelehké překážky a užívá si spoustu zábavy. Co nesmí na pirátské výpravě chybět? Pirátská vlajka. Tu si děti vyrobily hned ráno a vyrazily zocelovat svá těla do tělocvičny, protože nepřízeň počasí nám mařila plány. Na lezecké stěně, při hrách s lanem i bez se děti výborně bavily a bezva dopoledne zakončily  řízkem s bramborovou kaší naše paní kuchařky. Pirát ale nazahálí, a tak po krátkém odpočinku, kdy se venku zlepšilo počasí, šly děti zdolávat nástrahy dětského letního parku a lanového centra. Byl to ráj. Nikomu se odtamtud nechtělo. Bylo však potřeba připravit se na zítřek a vyrobit si trička na  zvířátkolympiádu. Nakonec nás čekalo večerní hledání pirátského pokladu, na které se všichni těšili. Protože se podařilo při odpolední procházce do dětského parku najít mapu, rozluštění indícií vedoucích k pokladu už bylo hračkou. Poklad je náš!

28.05.2019 20:51

Pašerácká stezka

Z počátku dnešního dne nám počasí moc nepřálo. Uprostřed výšlapu nahoru na sjezdovku nás stihl déšť, ale to vůbec nevadilo, protože pro jiné špatné počasí je pro pašeráky to pravé. Přesto jsme na chvíli museli sestoupit do základního tábora, posilnili se vepřovou na smetaně s knedlíkem, chvilku si zdřímli, abychom nabrali síly a tento ráte za svitu sluníčka vyrazili zdolávat další překážky. Byl před námi výšlap k sirnatému prameni Smrdlavka. Nebylo to jednoduché. Nejdříve se šlo k loveckému zámečku, pak lesní cestou, kolem potoka... . Všichni zdárně dorazili do cíle a těšili se na zaslouženou odměnu. Ranec povidlových buchet.

Plni dojmů a veselých zážitků večer děti spokojeně usnuli, aby si nechaly si nechaly zdát o zítřejší pirátské výpravě.

28.05.2019 08:50

První den se nesl v duchu seznamování. Odpoledne děti vyrazily na procházku, poznávat okolí řeky Bílé Ostravice. Po prozkoumání prostředí, v němž si prošly i pocitovou stezkou a našly několik hmyzích domečků, hrály  známé a oblíbené seznamovací hry. To aby se vytvořil dobře fungující tým, který se v úterý vydá Pašeráckou stezkou. Večer se posilnily buchtičkami s krémem, pohrály si, vyslechly pohádku před spaním a hurá do hajan! Spaly jako miminka. Ale jen do šesté ranní. To už kluci zase celí svěží vstávali z postýlek. Děvčata pospávala do půl osmé. A co se dělo dál, to se dozvíte zase v půlnočních zprávičkách. Odkaz na fotečky najdete odpoledne na svých emailech.

11.10.2018 12:40

                                                                                           

Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

                                                                                                      

01.09.2017 12:12

Informace o kvalitě ovzduší .Každý den sledujeme aktuální stav kvality ovzduší na internetových stránkách města Havířova. V případě, že je pro daný den stanoven index č.4, tak smíme jít na 20 minut ven. Pokud je však index č. 5, 6, tak zůstáváme v mateřské škole. Aktuální informace...

 

01.09.2017 12:00

Milí rodiče a přátelé mateřské školy, budeme rádi, pokud  poskytnete naší mateřské škole finanční dar. Se sponzory bude sepsána darovací smlouva, na jejímž základě si mohou uplatnit odpočet z daně z příjmu. Konkrétní účel využití sponzorského daru si můžete také sami... 

Kontakt

MŠ Přímá Havířov Přímá 8
Havířov - Podlesí
73601Mateřská škola Havířov - Podlesí Přímá 8 je příspěvkovou organizací zřízenou statuárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.


596 411 342
v čase 7:30 - 16:30 hodin

704 772 708
v čase 6:00 - 16:15 hodin

731 520 459 Ředitelka
v čase 9:00 - 16:30 hodinmsprima@seznam.cz